Tin tức & hoạt động

PCCC&CNCH

Đăng bởi Phòng An toàn - Công ty Điện lực Bến Tre | 10:44 | 08/09/2021

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT của Bộ Công Thương

Công ty Điện lực Bến Tre tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT của Bộ Công Thương về công tác phòng cháy, chữa cháy như sau:

-Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001. Xem tại đây;

-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/11/2013. Xem tại đây;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Xem tại đây;
- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Xem tại đây;
- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Xem tại đây;

- Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 Quy định về phương tiện trang bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Xem tại đây;
- Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Xem tại đây.


TIN LIÊN QUAN

(10:44 - 08/09/2021)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT của Bộ Công Thương

Công ty Điện lực Bến Tre tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT của Bộ...

(16:26 - 08/04/2019)

Triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019

(09:26 - 09/11/2018)

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy văn phòng Công ty Điện lực Bến Tre

Nhằm tuyên truyền và nâng cao hơn nữa về nhận thức, tầm quan trọng và ý nghĩa việc phòng cháy chữa...

(09:10 - 06/11/2018)

Điện lực Bình Đại tổ chức tập huấn và diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018

Trong hai ngày 15, 16/10/2018, Điện lực Bình Đại phối hợp Công an Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn...