Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Đăng bởi Công ty Điện lực Bến Tre | 10:07 | 04/10/2022

PHỔ BIẾN TÀI LIỆU VHDN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 15/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công ty phổ biến nội dung Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến toàn thể CBCNV trong đơn vị được biết và thực hiện như sau:

- Xem Tài liệu VHDN EVN. Xem tại đây

- Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 15/7/2022 ban hành Tài liệu VHDN trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xem tại đây 

- Quyết định số 829/QĐ-EVN ngày 30/5/2022 ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2022-2025. Xem tại đây


TIN LIÊN QUAN

(10:07 - 04/10/2022)

PHỔ BIẾN TÀI LIỆU VHDN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 15/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về...