Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện; Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/09/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện của Bộ Công Thương.

Công ty Điện lực Bến Tre xin thông báo giá bán điện mới áp dụng từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 cho các đối tượng như sau:

                                                                                                            Đơn vị tính: đồng/kWh

STT

Đối tượng giá

Mức giá

chưa thuế GTGT

I

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

 

1

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

 

 

a) Giờ bình thường

1.555  

 

b) Giờ thấp điểm

1.007  

 

c) Giờ cao điểm

2.871  

2

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

1.685  

 

b) Giờ thấp điểm

1.100  

 

c) Giờ cao điểm

3.076  

II

Giá bán lẻ điện cho khối hành chính, sự nghiệp

 

1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

 

 

a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.659  

 

b) Cấp điện áp dưới 6 kV

1.771  

2

Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính, sự nghiệp

 

 

a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1.827  

 

b) Cấp điện áp dưới 6 kV

1.902  

III

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

 

1

Từ 22 kV trở lên

 

 

a) Giờ bình thường

2.442

 

b) Giờ thấp điểm

1.361  

 

c) Giờ cao điểm

4.251  

2

Dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

2.666  

 

b) Giờ thấp điểm

1.622  

 

c) Giờ cao điểm

4.587  

IV

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

 

1

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50

1.678  

2

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100

1.734  

3

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200

2.014  

4

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

2.536  

5

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.834  

6

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.927  

* Giá bán điện được quy định theo thời gian sử dụng trong ngày (sau đây gọi là hình thức ba giá), như sau:

 

Giờ bình thường

 

Giờ cao điểm

 

Từ thứ Hai đến

 thứ Bảy

 

Giờ thấp điểm

Tất cả các ngày trong tuần

 

Từ thứ Hai đến

 thứ Bảy

 

 

Ngày Chủ nhật

Từ 04 giờ 00 – 09 giờ 30

Từ 11 giờ 30 – 17 giờ 00

Từ 20 giờ 00 – 22 giờ 00

Từ 04 giờ 00 – 22 giờ 00

 

Từ 09 giờ 30 – 11 giờ 30

Từ 17 giờ 00 – 20 giờ 00

Từ 22 giờ 00 – 04 giờ 00