HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP ĐIỆN CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT QUA TRẠM CÔNG CỘNG
Công ty Điện  lực Bến Tre thông báo các hồ sơ cấp điện (08 biểu mẫu) như sau:
Chi tiết...
Thông báo về việc rút ngắn thời gian thực hiện cấp mới điện trung áp
Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện liên quan đến ngành điện được rút ngắn từ 18 ngày làm việc xuống còn tối đa là 10 ngày làm việc.
Chi tiết...
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE THÔNG BÁO THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ CHO KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện liên quan đến ngành điện không quá 10 ngày làm việc.
Chi tiết...
Hướng dẫn mua điện cao áp
Công ty Điện lực Bến Tre hướng dẫn thủ tục mua điện cao áp như sau:
Chi tiết...
 
Đầu trang