Trang chủ Hóa đơn điện tử
 

Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Xem file

Các văn bản hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Xem file

In      Trở về
Đầu trang