Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 01 năm 2017 Đảng ủy Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức cho toàn thể Đảng viên và cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05/CT-TƯ.

Các Đồng Chí Nguyễn Hoàng Thới, Trần Văn Phương và Thái Giang Châu Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ khối trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết TW 4 khóa XII và những tư tưởng học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 tại Hội nghị. Những điểm mới của Nghị quyết TW 4 là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, gồm 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó nhấn mạnh đến 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết, đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các Chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để lập kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

In      Trở về Trần Thị Kim Loan - Phòng QLĐT
 
Các Đảng đã đưa
   Kết nạp đảng viên (11:03 - 06/02/2017)
   Kết nạp Đảng viên mới (14:54 - 02/12/2016)
   Chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Phan Thành Trung (11:15 - 17/10/2016)
   Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2016 (10:36 - 17/10/2016)
   Quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre (10:04 - 26/02/2016)
   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (11:24 - 14/01/2016)
   Lễ kết nạp đảng viên mới (02:56 - 14/01/2016)
   Hội nghị quán triệt Nghị quyết (08:20 - 08/01/2016)
   Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (07:54 - 02/07/2015)
   Kết nạp đảng viên mới - Chi bộ 19 (11:41 - 17/06/2015)
   Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre (07:16 - 17/06/2015)
   Tập thể Điện lực Mỏ Cày Bắc - Công ty Điện lực Bến Tre “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015” (09:48 - 16/06/2015)
   Điện lực Bình Đại tuyên truyền tiết kiệm điện chào mừng Đại hội Đảng các cấp (06:48 - 16/06/2015)
   Đại hội Đảng Chi bộ 15 (07:08 - 14/04/2015)
   Đại hội Chi bộ 11 - Nhiệm kỳ 2015 - 2017 (02:55 - 14/04/2015)

Đầu trang