Trang chủ Thông tin - Sự kiện Tin PC Bến Tre
 

Công tác Phòng, chống tham nhũng và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo Nghị quyết 126/NQ-CP trong Công ty Điện lực Bến Tre

Trong thời gian qua, công tác Phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Công ty Điện lực Bến Tre được thực hiện tốt với việc áp dụng đồng thời nhiều nhóm biện pháp trong quản lý, tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hạn chế các hành vi tham nhũng, xây dựng môi trường làm việc minh bạch, tuân thủ tinh thần pháp chế xã hội chủ nghĩa của cán bộ lãnh đạo, nhân viên thừa hành và tất cả CBCNV trong Công ty. Tuy nhiên, các nhóm biện pháp được áp dụng trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như: đấu thầu mua sắm, giám sát, xây dựng, chiết tính...

Với nhiệm vụ xác định rõ mục tiêu, quan điểm và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt đối với công tác Phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian tới, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 đề ra 8 nhóm nhiệm vụ chính, bao gồm: (1) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. (2) Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. (3) Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. (4) Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN. (5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng. (6) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội. (7) Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. (8) Nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện và pháp luật Việt Nam; mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN ra khu vực ngoài nhà nước và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN.

Chương trình hành động theo Nghị quyết số 126/NQ-CP yêu cầu các đơn vị (nhất là người đứng đầu) phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong PCTN và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng, bất kể ai vi phạm (thân thích, quan hệ cấp trên) đều bị xử lý thích đáng để làm gương. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng phải được tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Khẩn trương xây dựng và áp dụng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng. Góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác PCTN.

Dựa trên Nghị quyết số 126, Công ty Điện lực Bến Tre đề ra các giải pháp riêng như sau:

   - Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo,CBCNV, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN tại đơn vị. Đảng bộ, Người đứng đầu và toàn thể CBCNV phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể mà mình phụ trách. Đảng ủy Công ty cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Cán bộ, Đảng viên. Luôn gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các thông tin liên quan đến vụ việc theo phản ánh, đề nghị của đơn vị. Hàng năm, việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phải được đánh giá cả trên tiêu chí thực hiện hiệu quả công tác PCTN trong đơn vị. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN với phương châm: Cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

    - Hai là, tăng cường cơ chế quản lý, giám sát; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ trong Công ty. Đối với vấn đề này, Ban chỉ đạo PCTN thường xuyên rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ xảy ra tiêu cực tại các đơn vị trực thuộc. Xử lý nghiêm các vi phạm khi phát hiện, sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tinh gọn, hiệu quả, giám sát lẫn nhau và thường xuyên tuyên tuyền nhằm nâng cao tính tự giác trong công tác PCTN.

   - Vấn đề thứ ba là kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thi hành nhiệm vụ. Công ty Điện lực Bến Tre đã xây dựng cơ chế công khai tài sản, thu nhập theo hướng minh bạch, thiết thực, hiệu quả đảm bảo việc tiếp cận thông tin công khai tài sản, thu nhập của cán bộ quản lý, người đứng đầu được dễ dàng, thuận lợi. Giao bộ phận chuyên môn (Phòng TTBV-PC) tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo liên quan đến việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

   - Thứ tư, với nhiệm vụ là hoàn thiện thể chế về quản lý tại đơn vị; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng phân công trong Ban chỉ đạo PCTN theo hướng giao từng lĩnh vực cụ thể cho cá nhân phụ trách, người đứng đầu thực hiện việc giám sát chung, tiếp nhận thông tin phân tích, đề xuất PCTN từng lĩnh vực và chỉ đạo giải quyết một cách đồng bộ. Trong thời gian tới, giao các phòng chức năng tham mưu tổ chức triển khai tuyên truyền các Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 như: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2017; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015; góp ý các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định và trách nhiệm công dân của từng CBCNV.

   - Nhiệm vụ thứ năm là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các hoạt động của Công ty, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra và PCTN hàng năm đầy đủ, đúng quy định nhằm giúp cho việc phòng ngừa, phát hiện sớm tham nhũng để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, người đứng đầu đơn vị. Ngoài ra, việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo các thông tin kiến nghị từ người lao động, từ các cơ quan thông tin, báo chí, các tổ chức đoàn thể cũng là một nhiệm vụ cần thiết và quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Và song song với việc thanh, kiểm tra theo kế hoạch, nhiệm vụ giám sát của Ban Thanh tra nhân dân (Ban TTND) cũng là một thành tố vô cùng quan trọng trong công tác PCTN. Ban TTND cần phát huy đầy đủ vai trò nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả giám sát, tiếp nhận thông tin, sự tin tưởng của CBCNV, người lao động đối với hoạt động của Ban TTND và quan trọng hơn hết là nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng về công tác PCTN tại đơn vị của từng thành viên Ban TTND. Đây được xem là vấn đề then chốt trong PCTN, nếu Ban TTND hoạt động hiệu quả thì sẽ có đóng góp tích cực cho công tác PCTN.

   - Giải pháp thứ sáu là nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội đối với công tác PCTN trong CBCNV, người lao động. Công đoàn, các đoàn thể trong đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN và đưa nội dung PCTN vào chương trình hoạt động, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Theo quan sát hoạt động thì từ trước đến nay công tác này chưa được Công đoàn và các đoàn thể quan tâm hỗ trợ chuyên môn thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

   - Giải pháp thứ bảy là kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng trong Công ty. Ban chỉ đạo PCTN Công ty là đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng. Trong thời điểm hiện nay, cần có sự thay đổi trong xây dựng mô hình PCTN theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm, tính độc lập tương đối trong thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, ban chuyên môn, CBCNV được giao nhiệm vụ PCTN . Trước mắt, đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phương tiện làm việc của các phòng chức năng chuyên trách phòng, chống tham nhũng. Nhiệm vụ khó khăn và quan trọng nhất là việc xây dựng lực lượng chuyên trách phòng, chống tham nhũng đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp và tư cách đạo đức tốt, không tham nhũng, tiêu cực.

   - Và giải pháp cuối cùng trong 8 giải pháp theo Nghị quyết số 126/NQ-CP vận dụng tại Công ty là tăng cường tính pháp chế, rà soát, tổng hợp và góp ý sửa đổi các quy định pháp luật, quy định, quy chế của ngành liên quan đến PCTN. Củng cố các văn bản quy định về hành lang pháp lý trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Công ty và các đơn vị bằng việc tổng hợp các quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của ngành để hướng dẫn lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, toàn thể CBCNV, người lao động thực hiện đồng bộ các biện pháp, các nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác PCTN. Để thực hiện giải pháp này, cần nâng cao vai trò công tác pháp chế tại Công ty nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động tại Công ty

Việc thực hiện đồng bộ 8 nhóm giải pháp trên là tiền đề vững chắc cho sự thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị. Với tinh thần quyết tâm của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công ty Điện lực Bến Tre cam kết “Nói không với tham nhũng, tiêu cực trong tất cả các lĩnh vực hoạt động tại Công ty”; “Mỗi CBCNV là một chiến sỹ trên mặt trận Phòng, chống tham nhũng”./.

In      Trở về PC Bến Tre (Phòng Thanh tra bảo vệ và Pháp chế)
 
Các Tin PC Bến Tre đã đưa
   Họp mặt ngày hội toàn dân (16:58 - 15/09/2017)
   Sống hài hòa với thiên nhiên (16:50 - 13/09/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (15:01 - 04/08/2017)
   Tập huấn phòng cháy chữa cháy (08:57 - 20/07/2017)
   Điện lực Thạnh Phú rửa sứ lưới điện phân phối bằng nước áp lực cao khu vực vùng biển (15:44 - 13/07/2017)
   Điện lực Bình Đại tổ chức buổi họp mặt nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 (09:19 - 29/03/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức lớp đào tạo Cetifiel Ethical Hacker version 9 (17:11 - 24/02/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017 & Tổng kết công tác SXKD năm 2016 (16:52 - 24/02/2017)
   Họp mặt đầu năm (15:24 - 10/02/2017)
   Cảm xúc người công nhân điện qua lớp học vệ sinh cách điện Hotline (10:41 - 06/02/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi tháng Tri ân khách hàng năm 2016 (09:32 - 06/02/2017)
   Công ty Điện lực Bến Tre thống kê tình hình tai nạn lao động năm 2016 (15:43 - 12/01/2017)

Đầu trang