Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2018

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2018

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 11/2018, Công ty Điện lực Bến Tre đã đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Điện thương phẩm: Tháng 11/2018 thực hiện là 134.365.625 kWh, lũy kế đến tháng 11 là 1.365.913.068 kWh, tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 92,29% so với kế hoạch (1.480.000.000kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 11/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 529,66/549,03 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,08/0,30 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,3/3,43 lần/khách hàng.  

- Tiết kiệm điện: Sản lượng điện thương phẩm tính đến tháng 11/2018 của toàn tỉnh là 1.365.913.274 kWh, tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 92,29% so với kế hoạch năm 2018 (1.480.000.000kWh). Trong đó, điện năng tiết kiệm được là 25.619.617 kWh, đạt 1,88% sản lượng điện thương phẩm.

- Tổng số khách hàng ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Bến Tre đến tháng 11/2018 là 434.485 khách hàng (415.216 khách hàng ánh sáng sinh hoạt, 19.269 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt), phát triển mới tháng 11 là 5.503 khách hàng.

- Tổng số hộ dân có điện là 387.770 hộ có điện/388.184 hộ, chiếm tỷ lệ 99,89%. Trong khi số hộ dân có điện so với cùng kỳ năm 2017 là 384.390 hộ có điện/385.489 hộ chiếm tỷ lệ 99,71%.

- Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện sinh hoạt hạ áp và ngoài sinh hoạt hạ áp thuộc khu vực Thành phố, Thị xã, Thị trấn trung bình là 2,399 ngày; khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn là 2,707 ngày; nếu có dựng thêm cột, cáp ngầm, lắp đặt máy biến dòng thời gian trung bình là 7 ngày; khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp (thời gian thực hiện thuộc trách nhiệm ngành điện) trung bình  là 7 ngày/công trình.

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng:

a. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng Công ty giao kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTXD năm 2018 cho Công ty Điện lực Bến Tre với giá trị 109,909 tỷ đồng (Quyết định số 2592/QĐ – EVN SPC ngày 09/8/2018). Hiện tại đã thực hiện được 99,021/109,909 tỷ đồng đạt 90,09%, giá trị giải ngân 90,791/109,909 tỷ đồng đạt 82,61%. Trong đó, có 42 danh mục công trình lưới điện giảm TTĐN  với giá trị 47,475 tỷ đồng.

→ Đã hoàn tất 24 công trình chuyển tiếp năm 2017, còn lại 04 công trình chuyển tiếp (Xây dựng mạch vòng 22kV huyện Bình Đại năm 2016: đang thi công, đạt khoảng 40% khối lượng, Công ty đã hoàn tất quyết toán giai đoạn 1 trong tháng 11/2018; Mạch vòng 22kV huyện Ba Tri năm 2017: đã quyết toán hoàn tất trong tháng 11/2018; Xây dựng, nâng cấp lưới trung thế huyện Châu Thành năm 2016 bổ sung: đã quyết toán hoàn tất trong tháng 11/2018; Nâng cấp và phát triển lưới điện giải quyết bức xúc cử tri năm 2017: đang đấu thầu thi công và Công ty đã quyết toán phần tự thực hiện của Điện lực Thành Phố và Điện lực Giồng Trôm, trong tháng 11/2018).

Đến 30/9/2018, Công ty còn 14 công trình lưới điện năm 2018 đang lập thủ tục thi công. Trong đó, 08 công trình xóa câu phụ năm 2018 đã lựa chọn nhà thầu xây lắp, khởi công đồng loạt tất cả các công trình ngày 25/10/2018, thi công đạt 50% khối lượng và dự kiến hoàn tất quyết toán ngày 15/12/2018; 05 công trình lưới điện năm 2018 giải quyết quá tải, giảm TTĐN đang triển khai đấu thầu thi công, riêng phần tự thực hiện đã quyết toán hoàn tất trong tháng 11/2018. Công trình Xây dựng phát tuyến 22kV cho máy 2 trạm 110kV Bình Đại đã hoàn tất quyết toán phần tư vấn, thiết kế trong tháng 11/2018. Tất cả 06 công trình lưới điện năm 2018 này do cân đối vốn ĐTXD trong năm 2018 nên vẫn triển khai thực hiện thi công, quyết toán giai đoạn và dự kiến sẽ hoàn thành đến tháng 3/2019.

Mặt khác, trong năm 2018 Tổng Công ty chưa phân bổ vốn cho Công ty 09 công trình lưới điện, hiện Công ty đang lập thủ tục vay vốn các chi nhánh ngân hàng trong tỉnh Bến Tre với tổng vốn 80 tỷ đồng trong 02 năm 2018 – 2019. Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã ra quyết định số 3572/QĐ-EVN SPC ngày 29/10/2018 về việc giao đanh mục kế hoạch đầu tư xây dựng sử dụng vốn vay thương mại cho Công ty Điện lực Bến Tre. Ngày 27/11/2018, Công ty đã mở chào giá lãi suất vay, hiện tại Tổ Công tác đánh giá hiệu quả vay đang báo cáo đánh giá và lựa chọn Đơn vị cho vay vốn để triển khai thực hiện ngay 09 công trình lưới điện trên.

b. Công tác sửa chữa lớn:

Tổng Công ty giao điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018 cho Công ty Điện lực Bến Tre tổng cộng 63 công trình với giá trị 70,249 tỷ đồng (Quyết định số 3832/QĐ-EVN SPC ngày 16/11/2018). Trong đó gồm 48 công trình lưới điện giảm TTĐN với tổng giá trị 64,345 tỷ đồng; 01 công trình sửa chữa lớn thiết bị năm 2018 (sửa chữa máy biến áp): 995 triệu đồng; 09 công trình sửa chữa kiến trúc: 2,958 tỷ đồng; 05 công trình sửa chữa công xa: 1,951 tỷ đồng.

- Đối với vốn giao chính thức năm 2018: Tổng Công ty giao kế hoạch SCL năm 2018 cho PC Bến Tre tổng cộng 34 công trình với giá trị 39,669 tỷ đồng (Quyết định số 4790/QĐ-EVN SPC ngày 14/12/2017). Trong đó gồm 29 công trình lưới điện giảm TTĐN với tổng giá trị 36,126 tỷ đồng.

→ Tất cả các công trình đã triển khai thi công đạt 100,0% khối lượng. Hiện nay, đã quyết toán hoàn tất 31 công trình (02 công trình kiến trúc, 29 công trình lưới điện). Còn lại, công trình sửa chữa thiết bị năm 2018, do Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam trúng thầu và tiến độ thực hiện đạt 100,0% khối lượng, dự kiến quyết toán hoàn tất ngày 10/12/2018;  02 công trình sửa chữa công xa thi công đạt 100% khối lượng và quyết toán hoàn tất ngày 05/12/2018.

- Đối với vốn giao bổ sung năm 2018: Đến ngày 14/5/2018, Tổng Công ty giao bổ sung kế hoạch SCL năm 2018 cho PC Bến Tre tổng cộng 09 công trình lưới điện với giá trị 30 tỷ đồng (Quyết định số 1495/QĐ-EVN SPC ngày 14/5/2018). Công ty lập thành 03 gói thầu xây lắp (Bọc hóa Cù Lao Bảo, bọc hóa Cù lao An Hóa và Bọc hóa Cù lao Minh) cho 09 công trình lưới điện trên. Hiện tại cả 03 gói thầu trên đã thi công đạt 95% khối lượng, dự kiến tổ chức nghiệm thu ngày 05/12/2018 và hoàn tất quyết toán ngày 10/12/2018.

- Đối với vốn dôi dư năm 2018: Theo quyết định số 2780/QĐ-EVN SPC ngày 24/8/2018, Tổng Công ty giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2018 cho Công ty Điện lực Bến Tre thêm 08 công trình lưới điện. Trong đó:

    + 04 công trình Điện lực tự thực hiện, đã nghiệm thu hoàn tất, đang lập hồ sơ quyết toán, dự kiến đến 05/12/2018 hoàn tất; 04 công trình chỉ định thầu thi công đã hoàn tất 100% khối lượng, nghiệm thu 2/4 công trình, 2 công trình còn lại sẽ tổ chức nghiệm thu ngày 03/12/2018. Dự kiến 04 công trình trên hoàn thành quyết toán ngày 10/12/2018.

    + Bổ sung thêm 07 công trình kiến trúc và 03 công trình sửa chữa công xa: thi công đạt 90% khối lượng; Dự kiến nghiệm thu ngày 05/12/2018, đến ngày 10/12/2018 sẽ hoàn tất quyết toán.

- Đến ngày 16/11/2018 Tổng Công ty giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2018 cho Công ty Điện lực Bến Tre theo quyết định số 3822/QĐ-EVN SPC ngày 16/11/2018 thêm 02 công trình lưới điện (Sửa chữa lưới hạ thế mất an toàn, giảm TTĐN huyện Châu Thành năm 2018 (bổ sung) và Sửa chữa giảm sự cố lưới trung thế huyện Thạnh Phú năm 2018 – Vùng 3).  Hiện tại, 02 công trình trên đã thi công đạt trên 85% khối lượng, dự kiến hoàn tất quyết toán ngày 10/12/2018.

- Đến ngày 30/11/2018 tình hình thực hiện công tác SCL năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:

    + Giá trị thực hiện: 66,385/70,249 tỷ đồng, đạt 94,5% giá trị kế hoạch.

    + Giá trị giải ngân: 29,931/70,249 tỷ đồng, đạt 42,61% giá trị kế hoạch.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 12/2018

- Công tác cấp điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương; không điều hòa, tiết giảm phụ tải.

- Công tác kinh doanh: 

    + Tổ chức quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại “Tri ân Khách hàng - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng/trung gian thanh toán: Tiện lợi - Miễn phí - Nhận quàtừ ngày 1/10/2018 đến 20/12/2018.

    + Triển khai các hoạt động trong tháng Tri ân khách hàng 12/2018.

    + Lập kế hoạch triển khai thí điểm “Điểm thu tiền điện lưu động”.

    + Triển khai ứng dụng Chăm sóc khách hàng trên thiết bị di độngCSKH EVNSPC”.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Quý khách có nhu cầu để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về Điện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty điện lực miền Nam số 19001006 - 19009000.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre

Điện thoại: 0275.8511909        Fax: 0275.3824022

Địa chỉ: 450F - Quốc lộ 60 - Ấp 1 xã Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

E-mail: pcbentre.evnspc.vn;     Website:pcbentre.evnspc.vn

In      Trở về Văn phòng - Công ty Điện lực Bến Tre
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2018 (13:50 - 07/11/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2018 (14:28 - 09/10/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2018 (16:55 - 18/09/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2018 (17:09 - 07/08/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 6 năm 2018 (17:02 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2018 (16:43 - 10/07/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2018 (17:04 - 07/05/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2018 (15:15 - 09/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2018 (09:28 - 14/03/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2018 (15:00 - 12/02/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2017 (09:31 - 11/01/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2017 (17:51 - 19/12/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2017 (15:49 - 20/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9 năm 2017 (15:59 - 10/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2017 (17:27 - 08/09/2017)

Đầu trang